Mgr. Štěpánka Straková

Činnosti psychologa ve škole

 • Konzultace - Jde o rozhovor, ve kterém budeme společně hledat jiný, alternativní způsob pohledu na obtížné situace. Konzultace dávají prostor popovídat si o problémech v otevřené a přátelské atmosféře, uspořádat si myšlenky a pocity.
 • Psychologická diagnostika - s využitím psychologických testů, na příklad testu volby povolání, testů inteligence a jiných.
 • Skupinová setkání - pro třídy nebo jiné skupiny, které mají zájem o psychologii a bližší poznání sebe i druhých. Psychologické hry a diskuse na různá témata pomohou stmelit skupinu, nahlédnout do sebe a zmírnit běžné stereotypy o psychologii.
 • Práce se třídami pomocí diagnostických metod a her
 • Konzultace s rodiči a učiteli

Náplň činnosti školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko - psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Diagnostika, depistáž

 • Depistáž specifických poruch učení žáků
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Kariérové poradenství u žáků
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
 • Účast na pracovních poradách školy
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)
 • Prezentační a informační činnost