: ZŠ Juventa > Zprávy > 2022/2023> Přijímací řízení na SŠ 2023-2024

Přijímací řízení na SŠ 2023/2024

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou - do 31. října 2022

 • ostatní obory vzdělání - do 31. ledna 2023

Odevzdání přihlášek na SŠ

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře - do 30. listopadu 2022

 • ostatní obory vzdělání - do 1. března 2023

Talentové přijímací zkoušky

 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - dva termíny v období 2. – 15. ledna 2023

 • talentová zkouška v konzervatoři - dva termíny v období 15. – 31. ledna 2023

 • talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou - dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2023

Přijímací zkoušky jednotné

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

 • 1. termín 13. dubna 2023

 • 2. termín 14. dubna 2023

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

 • 1. termín 17. dubna 2023

 • 2. termín 18. dubna 2023

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • 1. náhradní termín 10. května 2023

 • 2. náhradní termín 11. května 2023

Školní přijímací zkoušky

 • školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory s maturitní zkouškou - 12. – 28. dubna 2023

 • školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou - 22. – 30. dubna 2023

 • školní přijímací zkoušky v dalších kolech - termíny stanoví ředitel školy SŠ

Formuláře přihlášek

 • na SŠ bez talentové zkoušky - po pololetním vysvědčení

 • na SŠ s talentovou zkouškou - v listopadu na vyžádání u TU

 • Formulář zápisového lístku - do 15. března 2023

Přihlášky na SŠ

Žák může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání.

Přihlášky, s potvrzenou klasifikací za poslední dva ročníky povinné školní docházky, vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. 

Žádáme všechny žáky i jejich rodiče (zákonné zástupce), aby ve spolupráci s třídními učiteli zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Rodiče (zákonní zástupci) do přihlášky doplní 2 střední školy a příslušné obory studia nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Pořadí škol na obou přihláškách je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci školy. Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči (zákonní zástupci) doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (https://prijimacky.cermat.cz/).

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci společně s přihláškami ke studiu. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.