: ZŠ Juventa > Škola > Přípravná třída ZŠ Juventa

Naše škola nabízí možnost zařazení dětí do přípravných tříd. 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

Úkolem přípravné třídy je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. 

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, speciálně pedagogické metody a formy práce jsou učitelkou přizpůsobeny specifickým potřebám. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky, a tak, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání 1. třídy a předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. 

Záměr přípravné třídy

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Mohou se do ní přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka probíhá dopoledne 8.00 – 11.45 (max do 12.40), děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu Scolarest (obědy dle ceníku), odpoledne školní družinu (2000,- Kč/školní rok), účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou pro daný věk dítěte. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí. 

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy. Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. 

Přihlášení dítěte do přípravné třídy