: ZŠ Juventa > Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Zápis z jednání Školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Za zřizovatele

Mgr. Ludmila Šimková

Ing. Marcela Topenčíková Němcová

Mgr. Andrea Fiřtová

Za zákonné zástupce žáků

JUDr. Kristýna Bukovská

Petra Kazdová

Dan Valenta

Za pedagogy

PaedDr. Olga Škanderová

Bc. Kateřina Koksteinová

Mgr. Dušan Kováčik

Dokumenty