: ZŠ Juventa > Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoce Školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Za zřizovatele

Klára Zoubková

Martin Staněk

Mgr. Andrea Fiřtová

Za zákonné zástupce žáků

JUDr. Kristýna Bukovská - předseda ŠR

Petra Kazdová

Ing. Dan Valenta

Za pedagogy

PaedDr. Olga Škanderová

Bc. Kateřina Koksteinová

Mgr. Dušan Kováčik

Dokumenty

Zápisy z jednání