: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Informace pro zákonné zástupce IZS

Informace pro zákonné zástupce IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.

O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel školy.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  • příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,

  • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

***********************************************************************************

Pokud máte o tuto službu zájem kontaktujte prosím školu elektronicky na e-mailu: info@zsjuventa.cz