: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Přijímací řízení na SŠ 2021-2022

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

 • Pro správné vyplnění přihlášky je třeba zajistit kontrolu a případné opravy osobních údajů a doplnění vybrané SŠ, oboru studia a jeho kódu.

 • Žáci se buď dostaví na výzvu třídního učitele do školy v průběhu ledna (individuálně) a obdrží vytištěnou první stranu přihlášky, nebo údaje zkontrolují a doplní podle pokynů jednotlivých třídních učitelů.

 • Kontrolu a doplnění všech potřebných údajů je třeba provést nejpozději do 5. února.

 • Na základě těchto informací třídního učitele U vytisknou kompletní přihlášku.

 • třídní učitelé odevzdají přihlášky k podpisu řediteli školy do 12. února.

 • Kompletní vytištěné a potvrzené přihlášky dostanou žáci do 19. února 2021.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to do 1. března 2021.

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží jako potvrzení pro střední školu, že do ní uchazeč nastoupí do prvního ročníku.

Dle zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoli formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat nebo rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitelé škol do 31. ledna 2021.

Pro bližší informace je třeba sledovat webové stránky jednotlivých středních škol.

Přijímací řízení na SŠ

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou - do 31. října 2020

 • ostatní obory vzdělání - do 31. ledna 2021

Odevzdání přihlášek na SŠ

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře - do 30. listopadu 2020

 • ostatní obory vzdělání - do 1. března 2021

Talentové přijímací zkoušky

 • talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - dva termíny v období 2. – 15. ledna 2021

 • talentová zkouška v konzervatoři - dva termíny v období 15. – 31. ledna 2021

 • talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou - dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2021

Přijímací zkoušky jednotné

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

 • 1. termín 12. dubna 2021

 • 2. termín 13. dubna 2021

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

 • 1. termín 14. dubna 2021

 • 2. termín 15. dubna 2021

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • 1. náhradní termín 12. května

 • 2. náhradní termín 13. května

Školní přijímací zkoušky

 • školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory s maturitní zkouškou - 12. – 28. dubna 2021

 • školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou - 22. – 30. dubna 2021

 • školní přijímací zkoušky v dalších kolech - termíny stanoví ředitel školy SŠ

Formuláře přihlášek

 • na SŠ bez talentové zkoušky - po pololetním vysvědčení

 • na SŠ s talentovou zkouškou - v listopadu na vyžádání u TU

 • Formulář zápisového lístku - v dubnu 2021

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit.

Žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby ve spolupráci s třídními učiteli zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.